Podmínky půjčování

Nájemní smlouva - ke stažení


Podmínky

 • Nájemce a pronajímatel uzavírají nájemní smlouvu na zapůjčení předmětu nájmu (viz.čl.3. nájemní smlouvy), za dohodnuté nájemné. Denní nájemné je nájemné za každý i započatý den včetně dne převzetí. Ceny za nájemné jsou bez DPH = 19%. Pronajímatel, jakožto plátce DPH vystaví daňový doklad s příslušnou sazbou daně.

 • Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu, po předchozím přezkoušení a údržbě čistý, kompletní, provozuschopný, bez závad. Elektrické ruční nářadí a elektrické spotřebiče prošly kontrolou a revizí dle ČSN 331600 a 331610. Nájemce podpisem potvrzuje, že předmět nájmu mu byl řádně předveden v chodu, vyzkoušeny všechny funkce a vysvětleny (v souladu s provozními podmínkami a návodem k obsluze) správné postupy užití. Nájemce byl seznámen s provozními podmínkami a návodem k použití.

 • Nájemce se podpisem zavazuje k tomu, že předmět nájmu bude užívat pouze pro práce, pro které je určen. Dále prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k užívání předmětu nájmu, a že bude dodržovat předpisy BOZ a používat osobní ochranné pomůcky. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě. V případech, kdy z provozních důvodů bude s předmětem nájmu pracovat spolupracovník nájemce, je nájemce povinen zajistit proškolení a seznámení pracovníka se všemi povinnostmi, vyplývajícími z nájemní smlouvy, zejména z čl.9. této smlouvy. Při nájmu zařízení, nebo stroje, jejichž obsluha vyžaduje zvláštní zkoušky, je nájemce povinen prokázat odbornou způsobilost.

 • Nájemce je povinen vrátit pronajatá elektrická zařízení, která podléhají pravidelným revizím ve smyslu ČSN nejpozději po 3 měsících, nebo zajistit provedení revize oprávněnou osobou a tuto skutečnost pronajímateli písemně doložit při vrácení nářadí. Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozením a ztrátou. Aby nedošlo k poškození stroje, provádí nájemce běžnou denní údržbu. Ta obnáší zejména vyčištění stroje, poslechovou a vizuální kontrolu, kontrolu a vyčištění filtrů, kontrolu těsnosti palivové soustavy, kontrolu stavu olejových náplní, napnutí klínových řemenů, dotažení volných šroubových spojů atd.

 • V případě zjištění závady nebo nadměrného opotřebení, které neodpovídá běžnému opotřebení, uvědomí nájemce neprodleně pronajímatele a předmět nájmu odstaví, případně vrátí pronajímateli k odbornému posouzení. Neohlášením závady v počátečním stádiu s důsledkem následných vyšších škod, opravňuje pronajímatele k vyúčtování všech nákladů spojených s takovou opravou na vrub nájemce. Závady, způsobené neodborným zacházením, nebo nedodržením technických podmínek, např. přetěžováním, nepromazáním kluzných ploch, nesprávným přemísťováním, špatným palivem, nedodržováním pravidelných kontrol atd., budou vždy odstraněny na náklad nájemce, včetně nájemného, účtovaného až do finančního vyrovnání škody s pronajímatelem. Nájemce se zavazuje toto nájemné platit.

 • Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu v době nečinnosti v uzamčeném a jinak střeženém objektu. V případě ztráty je nájemce povinen tuto skutečnost ohlásit pronajímateli. Dále je povinen neprodleně uhradit pronajímateli částku, uvedenou v nájemní smlouvě v článku 3. v kolonce "Cena za ztrátu", v plné výši. Do doby úhrady této částky je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Nájemce se zavazuje toto nájemné platit. Nájemce potvrzuje, že místo jeho pracoviště je pojištěno proti ztrátě a živelným pohromám.

 • Pronajímatel má právo, v případě neplnění závazků ze strany nájemce (např. neplacení faktur, nedodržování pravidelných kontrol atp.) jednostranně vypovědět smlouvu a nájemce je povinen neprodleně vrátit předmět nájmu pronajímateli.

 • Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve vyčištěném stavu, kompletní, včetně příslušenství. Nedodržení tohoto ustanovení ze strany nájemce opravňuje pronajímatele k účtování nájemného až do doby splnění tohoto závazku, nebo k vyčíslení škody a jejímu vyúčtování. Běžná částka za vyčištění, účtovaná pronajímateli, se podle velikosti a složitosti pohybuje od 200,- do 1.000,-Kč.

 • Překročením smluvené nájemní doby se nájemce vystavuje, kromě sankcí v této smlouvě uvedených i nebezpečí podání trestního oznámení o spáchání trestného činu "neoprávněného užívání cizí věci", podle § 249 trestního zákona. Pronajimatel je oprávněn účtovat za každý den překročení smluvené nájemní doby nájemcem smluvní pokutu ve výši 50,-Kč a nájemce se zavazuje pronajimateli tuto smluvní pokutu uhradit. Tím není dotčeno právo pronajimatele na náhradu škody.

 • Smluvní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou platné pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to písemně.

 • Pronajimatel má právo na náhradu škody, jež mu nájemce způsobí při užívání či skladování předmětu nájmu porušením kteréhokoliv právního předpisu (např. v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí), kteréhokoliv ustanovení návodu k použití či této smlouvy. Pronajímatel v tomto případě zásadně neodpovídá za jakékoliv škody, jež budou porušením kteréhokoliv právního předpisu (např. v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí), kteréhokoliv ustanovení návodu k použití či této smlouvy ze strany nájemce způsobeny nájemci či třetím osobám.